august 19, 2021

16:00

Eesti Kunstiakadeemia, Põhja puiestee 7 Tallinn

Sissepääs tasuta / Free entrance


EESTI

“Antropoloogia on filosoofia vaid siis, kui selle sees on inimesed” ehk siis vaid niikaua kuni ta tegeleb inimeksistentsi põhiküsimustega – nendega, mis seostuvad teadmiste, keele, kunsti, eetika, elu ja surmaga – kuid teeb seda vaid siis, kui tal õnnestub viia need teadmised maailma eri ühiskondades ja kultuurides elavate inimeste reaalse elukogemuse ja kujutluspiltide tasandile. See ettekanne uurib inimese kujutlusvõime päritolu ning piltide, helide ja joonistuste kasutamist inimelu keerukuse ja mitmekesisuse kujundamisel ja mõistmisel. Mis sunnib inimolendeid ümbritsevatele pindadele joonistama, kirjutama ja pilte looma? Kust see võime pärineb? Mis on selle vajaduse taga, et tuua maailma pilte ja teha neid nähtavaks nii endale kui teistele?

Andrew Irving on Manchesteri Ülikooli antropoloogiaprofessor. Tema uurimisvaldkond hõlmab meelelisi tajusid, aega, surma, linnaantropoloogiat ja eksperimentaalseid meetodeid. Tema viimasteks teosteks on: Elu ja surma kunst: Radikaalne esteetika ja etnograafiline praktika (2017); Antropoloogia ja tulevikud: Uurides tekkivaid ja ebakindlaid maailmu (2017); Ülalpool teksti? Kriitilised praktikad ja sensoorne antropoloogia, (2016). Hiljutiste filmi- ja multimeediateoste hulka kuuluvad Mees, kes peaaegu tappis end (BBC), Rändavad teadurid: ehk kuidas võtta ühendust võõrastega (Österreichisches Museum für Volkskunde).

ENGLISH

“Anthropology is philosophy only with the people in” insofar as it addresses fundamental questions about human existence—such as those relating to knowledge, language, religion, art, ethics, life, and death—but does so by grounding these in the lived experiences and imaginative lifeworlds of people living in different societies and cultures across the world. In response, this presentation explores the origins of the human imagination and the use of images, sounds and drawing in shaping and understanding the complexity and diversity of human life. What makes human beings want to draw, write and make images on the surfaces that surround them? Where did this capacity come from? What is behind this need to bring images into the world and make them visible to oneself and others? Such questions speak to the very foundations of what it means to be human.

Andrew Irving is Professor of Anthropology at the University of Manchester. His research areas include sensory perception, time, death, urban anthropology and experimental methods. Recent books include The Art of Life and Death: Radical Aesthetics and Ethnographic Practice (2017); Anthropology and Futures: Researching Emerging and Uncertain Worlds (2017); Beyond Text? Critical Practices and Sensory Anthropology, (2016). Recent film and multi-media works include The Man Who Almost Killed Himself (BBC), Wandering Scholars: Or How to Get in Touch with Strangers (Österreichisches Museum für Volkskunde).